Projekty współfinansowane przez UE

Tytuł projektu:

Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizacje obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych.

1. Cele projektu:

• Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego,
• Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku i wymagań odbiorców,
• Rozwój kluczowych kompetencji dla rynku pracy,
• Utworzenie efektu synergii dla wielkopolski w obszarze inteligentnych specjalizacji poprzez edukację nowoczesnych kadr,
• Ograniczenie negatywnych zjawisk społeczno- ekonomicznych jak : bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społ., dyskryminacja, patologie społ. , konieczność opieki instytucjonalnej
Beneficjent: Województwo Wielkopolskie
2. Planowane efekty:

• Poprawa dostępności edukacji,
• Poprawa warunków pracy i edukacji, jakości kształcenia i infrastruktury edukacyjnej,
• Zapewnienie edukacji na kierunkach dostosowanych do potrzeb rynku pracy w regionie,
• Zwiększenie się poziomu współpracy placówki edukacyjnej z otoczeniem,
• Wsparcie procesów deinstytucjonalizacyjnych
• Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji zanieczyszczeń,
• Poprawa wizerunku WSZPT-W

3. Wartość projektu:

2 859 348,00 zł

4. Wkład Funduszy Europejskich:

1 837 698,00 zł