Procedura umieszczenia dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

Szanowni Państwo !

Jeżeli Państwa córka nie radzi sobie z nauką lub zachowaniem w szkole środowiskowej, wymaga oddziaływań socjoterapeutycznych, specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, jest zagrożona niedostosowaniem społecznym, może podjąć naukę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Cerekwicy Nowej. Do MOS dziewczęta przyjmowane są na podstawie wniosku rodziców lub opiekunów prawnych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Wydanie orzeczenia poprzedza konieczność złożenia wniosku przez rodzica w najbliżej miejsca zamieszkania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz badania psychologiczne i pedagogiczne dziecka w tejże poradni. Podania o przyjęcia rozpatruje Komisja przyjęć, która po rozpatrzeniu wniosków zaprasza kandydatkę wraz z rodzicami na rozmowę kwalifikacyjną, po której następuje decyzja o przyjęciu lub odmowie.

W MOS w Cerekwicy Nowej kształcenie odbywa się na etapie szkoły podstawowej, wygaszanych klas gimnazjum, branżowej szkoły I stopnia w zawodzie kucharz i liceum ogólnokształcącym. Uczennice mogą przebywać od 13 do 19 r.ż., nie dłużej jednak niż do 24 r. ż. jeśli jest to uzasadnione potrzebą kontynuowania nauki. Podstawą pobytu uczennicy w MOS jest kontrakt.

Dokumenty potrzebne do umieszczenia w placówce :

1. Wniosek rodzica / opiekuna prawnego
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
3. Odpis aktu urodzenia dziecka
4. Odpis aktu zgonu, jeśli któryś z rodziców nie żyje
5. Poświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub wymeldowaniu
6. Książeczka zdrowia, karta uodpornienia (szczepień) oraz inne dokumenty dotyczące zdrowia dziecka
7. Inne dokumenty (opinie ze szkoły, poprzedniej placówki, opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej, opinie psychiatryczne), które ułatwią diagnozę potrzeb edukacyjnych i terapeutycznychuczennicy.

Przywożąc dziecko do Ośrodka należy wyposażyć je w:

1. Odzież i bieliznę osobistą.
2. Obuwie, kapcie, obuwie sportowe.
3. Podręczniki (wykaz umieszczony na stronie internetowej) przybory szkole (zeszyty, długopisy itp.).
4. Środki czystości (ręczniki, mydło, szampon, pasta do zębów itp.)

Opr. Aniela Ordanik – pedagog
Tel. 62 – 7409701 wew. 31