Projekty

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
Sekretariat Ośrodka
Tel/fax 062 7409701
Dyrektor Ośrodka
Tel 062 7409781
Strona WWW
cerekwica-mow.pl
Email Ośrodka
cerekwica-mow@home.pl

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno–Wychowawczych  w Cerekwicy Nowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania remontowego pn. „Przystosowanie pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną wraz z zakupem wyposażenia”.  

Ofertę proszę złożyć do dnia 15 października 2021r. w formie elektronicznej na adres e-mail: cerekwica-mow@home.pl lub ksiegowosc@cerekwica-mow.pl lub w formie  papierowej na adres ośrodka:

Wielkopolski Samorządowy Zespół

Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

Wszelkich informacji udziela p. Hanna Stanisławska (tel. 62 7409701 w. 24 lub e-mail: ksiegowosc@cerekwica-mow.pl)

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00038412/01 w dniu 2021-04-22 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 5 położonego na terenie Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej

Specyfikacja warunków zamówienia

Szczegóły postępowania

Załącznik – pozwolenia

Załącznik – projekty

Załącznik – kosztorys ofertowy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna

Załącznik do SWZ

 Data zamieszczenia: 25.03.2021r.
Data usunięcia:

Nazwa inwestycji: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych.

Cele projektu:
Szkoła będzie posiadać pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice  stosowanej  w zawodzie,  aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia  określonych  w  podstawie  programowej  kształcenia  w  zawodzie  szkolnictwa  branżowego  oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych

Planowane efekty:
W Branżowej Szkole I st. w WSZPTW od roku 2020/2021 realizowane będzie kształcenie w trzech oddziałach, dla 42 uczennic. Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzić będzie dwóch nauczycieli zawodu oraz nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących. Ponadto zgodnie z reformą szkolnictwa branżowego szkoła przeprowadzi po raz pierwszy egzaminy zawodowe (BS I st. po szkole podstawowej) do czego niezbędne jest właściwe wyposażenie samodzielnych stanowisk egzaminacyjnych.
Wartość projektu: 2 225 245,00
Wkład Funduszy Europejskich: 1 531 275,00

 

 

Data zamieszczenia: 25.03.2021r.
Data usunięcia:

Nazwa zadania: Konserwacja elementów drewnianych dachu i elewacji
Wartość zadania: 38 979,85
Środki: UMWW

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 15.02.2021r.
Data usunięcia:

Dyrektor WSZPT-W w Cerekwicy Nowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania remontowego pn.”Konserwacja elementów drewnianych dachu i elewacji” na budynkach wchodzących w skład Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Ofertę proszę złożyć do dnia 28 lutego 2021r. w formie elektronicznej na adres: tomasz@cerekwica-mow.pl ; lub papierowej na adres ośrodka:

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, 63-233 Jaraczewo.

Wszelkich informacji udziela p. Tomasz Sobczak (mob. 509-684-379 lub e-mailowo tomasz@cerekwica-mow.pl).

 

 

 

 

Pozwolenie na budowę dl WSZPT-W w Cerekwicy Nowej obejmująca przebudowę i termomodernizację budynku nr 5 w Cerekwicy Nowej na dz. nr 91. Decyzja nr 132/2019 z dnia 04.03.2019
Rozmiar czcionki
Kontrast