Deklaracja dostępności

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej

zobowiązuje się zamieścić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WSZPT-W w Cerekwicy Nowej

2. Data publikacji strony internetowej: 2006-09-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-17.

3. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblinych podmiotów publicznych

4. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-22
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.
5. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyr. Małgorzata Grenda cerekwica-mow@home.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu62 7409701 / wew. 20,. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: administracja

Do budynku prowadzi wejście główne od strony północnej lub wejście przez szkołę również od strony północnej. Do wejścia prowadzą: schody z poręczą Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście – drzwi wejściowe są zamknięte na klucz. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach brak możliwości dostania się na piętra. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny w wyznaczonym miejscu bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

2. Budynek: szkoła

Do budynku prowadzi wejście główne od strony północnej lub wejście przez sekretariat WSZPT – W również od strony północnej. Do wejścia prowadzą: schody z poręczą Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście – drzwi wejściowe są zamknięte na klucz. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach brak możliwości dostania się na piętra. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny w wyznaczonym miejscu bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego

3. Budynek: sala gimnastyczna

Do budynku prowadzi wejście główne od strony południowej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście – drzwi wejściowe są zamknięte na klucz. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach brak możliwości dostania się na piętra. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny w wyznaczonym miejscu bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

4. Budynek: internat A

Do budynku prowadzi wejście główne od strony wschodniej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście – drzwi wejściowe są zamknięte na klucz. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach brak możliwości dostania się na piętra. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny w wyznaczonym miejscu bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego

5. Budynek: internat B

Do budynku prowadzi wejście główne od strony wschodniej. Do wejścia prowadzą: schody z poręczą Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście – drzwi wejściowe są zamknięte na klucz. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach brak możliwości dostania się na piętra. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny w wyznaczonym miejscu bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego

6. Budynek: internat C

Do budynku prowadzi wejście główne od strony południowej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do wejścia prowadzą: schody bez poręczy Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście – drzwi wejściowe są zamknięte na klucz. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach brak możliwości dostania się na piętra. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny w wyznaczonym miejscu bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

7. Budynek: pracownia gastronomiczna

Do budynku prowadzi wejście główne od strony południowej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście – drzwi wejściowe są zamykane na klucz. Do wejścia prowadzą: schody z poręczą Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach brak możliwości dostania się na piętra. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny w wyznaczonym miejscu bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego