PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W WSZPT-W W CEREKWICY NOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Uczniowskie Laboratorium InformatyczneProjekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3).
Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych:
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski
Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty
Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

oraz trzy podprojekty edukacyjne skierowane do szkół ponadpodstawowych:
Ligi Przedmiotowe
Klasy Akademickie
Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

W naszej placówce realizowany będzie podprojekt: Uczniowskie Laboratorium Informatyczne

Korzyści dla szkół biorących udział w Projekcie:
związane z infrastrukturą IT:
Budowa sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 600 szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu Umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli Stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych
Karta projektuCele i kryteria realizacji projektuHarmonogram realizacji zadań
Film - Lego Education - ULI

Pierwszy Etap ProjektuDrugi Etap ProjektuTrzeci Etap Projektu

zespół projektowy