MISJA NASZEGO OŚRODKA

Jesteśmy placówką, która wspiera w rozwoju i wychowuje młodzież, w szczególności zaniedbaną, znajdującą się w sytuacji kryzysowej. W tym celu:

  • Stale podnosimy i doskonalimy poziom świadczonej pomocy specjalistycznej.
  • Wszechstronnie rozwijamy zainteresowania i talenty wychowanek przysposabiając je do pełnienia konstruktywnych ról społecznych.
  • Realizujemy zindywidualizowane i zbiorowe formy oddziaływań psychologiczno - pedagogicznych, eksponując metody i tworząc sytuacje wychowawcze wyzwalające aktywność, kreatywność wychowanek.
  • Promujemy zdrowy styl życia.
  • Uczymy tolerancji, szacunku dla innego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych.
  • Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi rozwój nieletnich.