MOW w Cerekwicy Nowej

HARCERSTWO
Drużyne harcerską prowadzą wychowawcy: G. J. Werbińscy9-11.05.2014r.

Zlot Harcerski Hufca Jarocin

Czytaj całość...

22.02.2014r.

Dzień Myśli Braterskiej

Czytaj całość...
Młodzież niedostosowana społecznie kierowana jest przez sądy rodzinne do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy w celu poddania jej procesowi oddziaływań resocjalizacyjnych. Młody człowiek, który z różnych powodów wszedł w konflikt ze społeczeństwem, trafia w nasze ręce. Ręce kadry pedagogicznej, której zadaniem jest podniesienie swoich podopiecznych z upadku i danie im szansy na udany powrót do społeczeństwa. Wykonanie tego zadania nie jest wcale łatwe. Potrzebna jest odpowiednia osobowość, gruntowna znajomość wiedzy metodycznej oraz doświadczenie. Praca wychowawcza jest powołaniem, a dobre wykonywanie tego zawodu zależy od dyspozycji osobowościowych.Tutaj wychowawcy stają przed problemem, z którym nie poradzili sobie wcześniej rodzice, nauczyciele i środowisko lokalne – jak postępować, żeby w sposób skuteczny i trwały zmienić charakter młodych ludzi. Starają się być autorem własnej metodyki, dbać o coraz atrakcyjniejsze formy aktywności wychowanek w ich wolnym czasie, by zapobiec sytuacjom stającym się źródłem nudy, która skłania do szukania rozrywki poza pożądanymi społecznie formami spędzania czasu wolnego.

Harcerstwo to coś więcej niż organizacja młodzieżowa, to spontaniczny ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. To służba, braterstwo i praca nad sobą. Poprzez harcerstwo wychowanki lepiej poznają otaczający świat, poznają sposób na życia pełne przygód, dobrowolnie przyjętych obowiązków, życie zgodnie z ideałami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu. Ideały te podkreślają harcerską postawę, która charakteryzuje radość i pogodę ducha, prawdomówność, niesienie pomocy innym, braterstwo, patriotyzm, sprawiedliwość, samorządność, tolerancję w trakcie harców, zabaw, przygód, pracy. Każda wychowanka kształtuje w sobie cechy, które później w dorosłym życiu, pozwolą nazwać ją dobrym człowiekiem.

Harcerstwo przyciąga młodzież szansą zabawy, przygody, wyróżnienia się, przyjaźni, poznawania świata, a także podnoszenia swej godności przez rozwój moralny. Jako wynik wychowawczy uzyskujemy zaradność, koleżeńskość, umiejętność uprawiania turystyki i postawę służby społecznej.

Harcerstwo wtedy jest dla młodzieży atrakcyjne, gdy spełnia swą społeczną rolę. Przygotowuje do zadań i pozwala je realizować. Świat dorosłych odsuwa od młodzieży moment podejmowania zadań na czasy dorosłości, harcerstwo zaś pomaga je podejmować.

Rola drużyny harcerskiej w kształtowaniu osobowości wychowanek jest duża. Wiele cech moralnych można w wychowance wzbudzić, jeśli się świadomie i celowo nad tym pracuje. Dziewczęta pragną przygód i emocji. W zajęciach drużyny chodzi o to, by treść wędrówek i turystyki stanowiła sama dla siebie realną wartość wychowawczą i reedukacyjną.

Przynależność do drużyny harcerskiej budzi w nieletnich humanitarny stosunek do drugiego człowieka, słabego, cierpiącego, nieporadnego, uczy ich nie tylko współczucia, ale i wyzwala w nich wolę do roztaczania obrony nad słabszym przed gwałtem i krzywdą. Każdy dzień pobytu wychowanki w Ośrodku, to nieustanne napięcie uwagi, wysiłek nerwowy, ciągłe balansowanie między zakazem a nakazem. Udział w zajęciach drużyny sprawia, że dziewczęta lepiej poznają siebie, przezwyciężają w sobie pokutujące słabości, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiarę we własne siły.

Gdy ktoś usłyszy o drużynie harcerskiej w Ośrodku wychowawczym, to ironicznie się uśmiecha. Nie wie, że dla drużyny istnieje specjalna nazwa „Nieprzetarty Szlak”.

W każdym społeczeństwie pewna ilość dzieci i młodzieży nie cieszy się całkowitym zdrowiem, sprawnością fizyczną i umysłową. Są niewidome i niedosłyszące, upośledzone umysłowo w różnym stopniu, kalekie z trwałą utratą zdrowia. Są też i takie, które na skutek środowiskowych zaniedbań wychowawczych weszły w konflikt z prawem, poznały smak alkoholu czy narkotyków. Dzieci i młodzież, którym bardziej niż innym pomocna jest dłoń opiekuna, ciepło rodzinne i uśmiech.

Chcąc wyjaśnić nazwę „Nieprzetarty Szlak” musimy cofnąć się do historii. W 1958 roku podczas kursu dla instruktorów w Rabce, w czasie wyprawy na szczyt Luboń, w zamieci śnieżnej, kiedy to pierwszy przecierał szlak następnym, narodziła się nazwa drużyn specjalnych „Nieprzetarty Szlak”. Miała wyrażać istotę pracy z dziećmi nieprzystosowanymi, pokonywanie przeszkód i trudności. Symbolizowała biel szpitalnych łóżek i śniegu, przez który wdrapywali się mozolnie na górę; torowanie drogi innym skojarzyło się z wysiłkiem w rozwijaniu harcerstwa wśród dzieci chorych i nieprzystosowanych społecznie. „Nieprzetarty Szlak” stał się nazwą ruchu, nazwą drużyn harcerskich pracujących z dziećmi w różnego typu zakładach szkolnictwa specjalnego.

Wszystkich instruktorów „NS” wyróżnia się po „słoneczku”, metalowej, emaliowanej odznace. Przedstawia mieniste słońce na białym tle i złocisty napis „ZHP- Nieprzetarty Szlak” – symbolizuje ciepło i więź, uśmiech i radość niesioną dzieciom.

Drużyna Harcerska „NS” w Cerekwicy tematykę zajęć wzbogaca grami, obrzędami, nastrojem ogniska i harcerskimi obrzędami. Wychowanki uczą się pionierki obozowej, samarytanki, terenoznawstwa, szyfrów i pląsów harcerskich. Poznają Prawa Harcerskiego i starają się go przestrzegać. Drużyna harcerska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym działa według opracowanego i wdrożonego programu.

Tematyka programu koncentruje się na doskonaleniu umiejętności częściowo już nabytych, podczas zbiórek drużyn młodszoharcerskich oraz poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy z dziedzin harcerstwa. Program przeznaczony jest dla drużyn starszoharcerskich, o różnym stopniu zainteresowań i uzdolnień, w którym zakłada się obcowanie z młodzieżą z drużyn środowiskowych, z innymi drużynami „N S”, a także z harcerzami z zaprzyjaźnionych hufców wielkopolskich.

Zajęcia drużyny harcerskiej odbywają się raz w tygodniu w czasie wolnym wychowanek. Czas trwania zbiórek 60 min., przedłużany jest w zależności od potrzeb i zaangażowania harcerek. Drużyna uczestniczy także w zlotach harcerskich, rajdach i festiwalach piosenek. Reprezentuje Hufiec podczas uroczystości odbywających się z okazji rocznic i świąt państwowych.

Celem harcerstwa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy jest: • Rozwój zainteresowań harcerskich, turystycznych i sportowych. • Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju wychowanek. • Osiąganie przez harcerki dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej. Budowanie tożsamości osobowej, narodowej oraz bliższe poznanie kultury polskiej i europejskiej. • Kształtowanie świadomości ekologicznej. • Utrwalanie i pogłębianie znajomości zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną, uwarunkowanych systematycznym uprawianiem różnych form aktywności turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. • Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w harcerstwie, turystyce, sporcie i rekreacji. • Kształtowanie odpowiedzialnej i twórczej postawy niezbędnej do kierowania swoim dalszym życiem oraz do pełnienia w przyszłości odpowiedzialnych ról społecznych. • Lepsze poznanie samego siebie. Umiejętność stawiania sobie wyższych celów i osiągania ich, podnoszenie własnych aspiracji. • Zdolność do aktywnego udziału w kulturze. Rozumienie i akceptacja dziedzictwa kultury narodowej. • Znajomość zasad i zachowywanie norm etycznej kultury życia społecznego i kultury życia codziennego. • Pogłębienie więzi emocjonalnej z regionem i krajem. • Wyposażenie w umiejętności konieczne do wykorzystania posiadanej wiedzy, tak do rozwoju indywidualnych zainteresowań jak i w toku dalszej edukacji. • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach, a przez to osiąganie dojrzałości do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie obywatelskim. • Rozwijanie słuchu muzycznego poprzez udział w nauce piosenek harcerskich. • Rozbudzanie wrażliwości i rozwijanie uczuć wyższych (życzliwości, przyjaźni, miłości i sprawiedliwości itp.) • Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego. • Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom rówieśników ze środowisk zdemoralizowanych • Ukształtowanie pozytywnego systemu wartości, kształcenie siły woli (wytrwałość) i zaradności w celu uzyskiwania sukcesów. • Kontakt z młodzieżą nie dotkniętą patologią i jej pozytywny wpływ na socjalizację dziewcząt. • Nieskrępowane kształtowanie osobowości wychowanek, przy poszanowaniu ich prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów • Upowszechnianie i umacnianie przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni. • Kształtowanie postaw empatycznych • Wzmocnienie motywacji do postępowania zgodnego z Prawem Harcerskim • Przygotowanie do samodzielnego życia zgodnie z normami prawnymi i społecznymi • Wdrażanie do samodzielności i cierpliwości, do systematycznej pracy nad rozwijaniem własnych zainteresowań i zdolności. • Zaspokajanie potrzeby rozładowywania napięć emocjonalnych poprzez aktywny udział w zajęciach rekreacyjno – wypoczynkowych i ruchowych.

Model naszej harcerki: - samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące własnej aktywności i umie przewidzieć ich skutki - stopniowo dostrzega pozytywne efekty własnej pracy, rozwija swoje zdolności; wie, że drużyna harcerska jest przyjazna i służy pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń - potrafi prawidłowo zorganizować własny warsztat pracy ( gromadzenie materiałów, poszukiwanie pomocy, planowanie i tempo pracy) -zna znaczące fakty z historii harcerstwa i założycieli ZHP i skautingu na świecie - zna symbolikę harcerską - wie jak zdobywać sprawności i stopnie harcerskie - zna Prawo Harcerskie i stara się je stosować w życiu codziennym - potrafi zaśpiewać hymn harcerski - zna samarytankę; wie, w jaki sposób należy pomóc przy oparzeniach, skaleczeniach, odmrożeniach, omdleniach, podczas wypadków i krwotoków, wie, kogo prosić o pomoc - tworzy śpiewnik harcerski i umie śpiewać piosenki harcerskie, a także tańczyć pląsy - zna szatę roślinną i dba o przyrodę - prezentuje swoje umiejętności podczas festiwali, rajdów i zlotów - unika zagrożeń nad wodą oraz podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych - zna szkodliwy wpływ alkoholu, papierosów, narkotyków i umie z nimi walczyć (lub stara się) - potrafi dokonać wyboru swych zainteresowań - umie pokierować swym życiem uczuciowym i rodzinnym, by było szczęśliwe - spędza wolny czas w sposób kulturalny i zdrowy - potrafi pogodnie znieść przeciwności losu, jest zaradna, śmiała w zamierzeniach i widząca swą przyszłość w jasnych barwach - jest życzliwa i pokojowo nastawiona do innych, gotowa do służby dla innych - pomaga wszystkim w potrzebie ( stara się nie być obojętna na krzywdę ludzką)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w ciągu ostatnich lat organizuje w placówce lub umożliwia wychowankom udział w różnych rajdach, zlotach, wycieczkach, biwakach, zawodach, festiwalach, przeglądach. Poniższa relacja dotyczy roku szkolnego 2005/2006 działalności drużyny harcerskiej.

Drużyna harcerska, aktywnie uczestniczy w życiu swojego hufca. Przynależność do harcerstwa umożliwia wyjście poza Ośrodek, spotkania z innymi drużynami, których członkowie nie mając problemów z niedostosowaniem społecznym, stanowią niejako wzór do naśladowania. Obozy, zloty, festiwale harcerskie, ideały reprezentowane przez harcerzy, ich zwyczaje, tradycje, ceremoniał są cenną alternatywą dla „rozrywek” preferowanych dotąd przez wychowanki takich jak, alkohol, narkotyki, udział w grupach przestępczych, włóczęgostwo.

Wychowawcy instruktorzy zauważyli, że dziewczęta zupełnie inaczej funkcjonują podczas wyjazdów, budzi się w nich duch pozytywnej rywalizacji (często zdobywają nagrody). Są koleżeńskie, solidarne, nikną konflikty między nimi, są też bardziej zdyscyplinowane.

Zloty i festiwale harcerskie w których uczestniczyła drużyna harcerska w roku szkolnym 2005/2006: • Wielkopolski Zlot harcerski w Kobylej Górze „Mount Kobyla” – wrzesień 2006 • Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej w Żerkowie – listopad 2006 • Wojewódzkie Manewry Techniczno – Obronne „MATEO” w Kobylej Górze – kwiecień 2006 • Wielkopolski Zlot Harcerski „Nieprzetartego Szlaku” w Ostrowie – czerwiec 2006 • Powiatowy Zlot Harcerski Komendy Hufca w Jarocinie – czerwiec 2006 • Biwak Harcerski w Kobylej Górze podsumowujący całoroczną działalność drużyny harcerskiej – czerwiec 2006.

23-25.11.2012r.

"Festiwal piosenki harcerskiej-TRAMP"

Czytaj całość...Występ na 120-lecie Placówki.18-20.11.2011r."Zlot w Żerkowie."

23-25.09.2011r."Alpinada Mount Kobyla"

23-25.05.2011r. "XXX III Harcerski Zlot Drużyn "Nieprzetartego Szlaku"

2-3.05.2011r."Biwak w Kobylej Górze"