III Ogólnopolsa Konferencja Naukowa w Rokosowie
12-13.11.07r.


W dniach 12-13 listopada Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Cerekwicy, wspólnie z Departamentem Ochrony Zdrowia
i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, był współorganizatorem
III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat :

„Spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu oraz przemocy seksualnej w aspekcie zdrowotnym, edukacyjnym i wychowawczym”.


Konferencja odbyła się w zamku – Ośrodku Integracji Europejskiej
w Rokosowie.

Wzięli w niej udział wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z Warszawy, Łodzi i Szczecina, pracownicy naukowi UAM w Poznaniu, lekarze i prawnicy, nauczyciele oraz pracownicy zajmujący się na co dzień problematyką pomocy udzielanej młodzieży.
Mecenat naukowy nad konferencją sprawował Dziekan Wydziału Nauk Edukacyjnych i zarazem Kierownik Zakładu Resocjalizacji w UAM
w Poznaniu - Pan prof. dr hab. Wiesław Ambrozik.
Podczas konferencji wykład wygłosił: prof. dr hab. Lechosław Gapik,
dr Krzysztof Liszcz i Krzysztof Korona.
Po konferencji w Rokosowie jej uczestnicy w większości odwiedzili MOW w Cerekwicy, gdzie do godzin wieczornych trwały obrady robocze połączone z wymianą doświadczeń zawodowych.
Uczestnicy jednomyślnie podkreślili wysokie walory edukacyjne konferencji oraz jej ciekawy program.


PISMO PRZEWODNIE

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

To juz trzecia Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana wspólnie przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy. Śmiało możemy powiedzieć, ze tradycja naszych konferencji sięga ubiegłego wieku, albowiem pierwsze nasze tego rodzaju spotkanie miało miejsce w 1999 roku... Spotkaliśmy sie wówczas w Ośrodku w Cerekwicy, obrady odbywały sie w specjalnie przygotowanej na ten cel sali gimnastycznej a na posiłki i nocleg udawaliśmy sie do pobliskiego zajazdu. Ówczesnym tematem naszych dwudniowych obrad była "Młodzież w aspekcie problemów alkoholowych". Drugie nasze spotkanie miało miejsce przed dwoma laty, odbyło sie ono juz w tymże zamku, Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie i naszą uwagę skupiliśmy na węzłowych zagadnieniach funkcjonowania żeńskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Zważywszy na roboczy charakter omawianej problematyki, spotkanie to odbywało się pod nazwa " Ogólnopolskiego Seminarium Metodycznego". Gościliśmy wówczas dyrektorów, psychologów i pedagogów z niemalże wszystkich ośrodków wychowawczych dla dziewcząt z obszaru całej Polski a także przedstawicieli MEN. Wypracowaliśmy tam koncepcje, które aktualnie zostały wprowadzone do nowych rozporządzeń o placówkach bądź są przedmiotem dalszych analiz prawno- pedagogicznych. Jednym z ówcześnie przedstawianych pomysłów była specjalizacja naszych placówek, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych wychowanków oraz szczególnych potrzeb społecznych. To wówczas zgłosiliśmy projekt utworzenia w Cerekwicy placówki dla dziewcząt w ciąży i trudnym okresie wczesnej opieki nad dzieckiem. Idea ta, chociaż społecznie słuszna i szeroko popierana - nie znalazła jednak dotąd uregulowań legislacyjnych, nadal jednak znajduje sie w centrum uwagi Ministerstwa Edukacji. Aktualna nasza konferencja dotyczy już problemów wysoce specjalistycznych a jednocześnie nowego spojrzenia na problem wpływu alkoholu w okresie prenatalnym i następstw jego używania dla rozwoju potomstwa w aspekcie zdrowotnym, wychowawczym i edukacyjnym. Skupimy też nasza uwagę na prawidłowościach rozwoju psychospołecznego dziewcząt, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju i funkcjonowania seksualnego, w tym rozwoju przebiegającego w warunkach pewnej izolacji społecznej spowodowanej pobytem w placówce resocjalizacyjnej. Szeroko omówimy także zagadnienia związane z przemocą seksualna i to zarówno w odniesieniu do ofiar jak i sprawców tego rodzaju zdarzeń. Zaprosimy Państwa także na spotkanie problemowe - robocze do MOW w Cerekwicy, gdzie będą sie mogli Państwo zapoznać również z metodami pracy i formami pomocy udzielanej młodzieży. Chętnie wymienimy na tym polu nasze wzajemne doświadczenia. Patronat naukowy nad naszą konferencją sprawuje Pan Profesor Wiesław Ambrozik Dziekan Nauk Edukacyjnych i kierownik Zakładu Resocjalizacji UAM w Poznaniu, zaś naszymi wykładowcami są: Pan Profesor Lechosław Gapik- psycholog psychoterapeuta i seksuolog, kierownik Zakładu Promocji Zdrowia w UAM, Pan dr Krzysztof Liszcz z Fundacji na rzecz rozwoju dzieci niepełnosprawnych "Daj Szanse" w Toruniu, znakomity znawca problematyki zespołu FAS, oraz psycholog kliniczny, seksuolog i psychoterapeuta Pan Krzysztof Korona, który omówi specyfikę przemocy na tle seksualnym. Życzymy Państwu owocnych obrad a w przerwach zapraszamy na kawę i prosimy o zapoznanie się z dorobkiem naukowym oraz historią MOW w Cerekwicy, sięgającą ponad 100 lat. Wystawione kroniki obrazują ostatnie 10 lat działalności tej placówki, ale zaprezentowane prace naukowe obrazują historię jej istnienia na przestrzeni stulecia. Będziemy także Państwu wdzięczni za dokonanie wpisu do naszej aktualnej kroniki.
Dziękujemy i zapraszamy

Marek Krzyżostaniak
Dyrektor MOW w Cerekwicy


Cerekwica - Poznań - Rokosowo 12-13 listopad 2007 r.

Prognoza pogody IMiGW