"Konferencja w Rokosowie"
27-28.05.2010r.W dniach 27-28 maja 2010r. odbyła się IV konferencja naukowa zorganizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, która odbyła się w Ośrodku Integracji Europejskiej w Zamku w Rokosowie.
Konferencja dotyczyła problematyki: stosowania przez młodzież w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych ogólnodostępnych środków farmakologicznych o ubocznym działaniu odurzającym.
Spotkanie w Rokosowie zebrało przedstawicieli Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z całego kraju, placówek opiekuńczo- wychowawczych, sądów, pedagogów szkolnych i przedstawicieli poradni psychologiczno- pedagogicznych z województwa wielkopolskiego.
W pierwszym dniu konferencji prelekcje i wykłady wygłosili:
Profesor dr hab. Wiesław Ambrozik - kierownik Zakładu Resocjalizacji UAM w Poznaniu w swoim wykładzie poruszył problem wzrostu przestępczości wśród nieletnich w ostatnim czasie oraz udziału w tej przestępczości wysokiego odsetka dziewcząt. Ponadto zwrócił uwagę na popełnianie przestępstw przez młodzież pod wpływem środków odurzających. Odniósł się także do opieki i wychowania młodzieży w placówkach oraz kształcenia kadry pedagogicznej i kuratorskiej.
Pani Karina Sommerfeld z Katedry i Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu poprowadziła wykład na temat : leków ogólnodostępnych o ubocznym działaniu farmakologicznym w aspekcie medycznym i społecznym. Wprowadziła słuchaczy w podstawowe zagadnienia farmakologiczno - toksykologiczne związane z działaniem leków oraz reakcjami organizmu po ich zażyciu. Poznaliśmy klasyfikacje leków działających na OUN. Szczególne miejsce poświęcono lekom ogólnodostępnym w aptekach bez recepty.
Profesor Lidia Cierpiałkowska z Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu i SWPS w Warszawie przedstawiła wykład dotyczący : modeli wyjaśniających przyczyny szkodliwego używania leków i jego rozpowszechnienie. Zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo dłuższego zażywania środków farmakologicznych oraz sterydów anabolicznych i prohormonów. Przedstawiła także badania ESPAD nad rozpowszechnianiem i używaniem środków psychoaktywnych prowadzonych w Polsce od 1990r. oraz innych krajach europejskich. Pani profesor poruszyła również problem przyczyn lekomanii wśród młodzieży.
Pan Tomasz Zakrzewski z Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii podjął temat "Dopalaczy" - nowych substancji na scenie narkotykowej. Zwrócił uwagę na szybkość rozpowszechniania tych substancji, ich wysokiej toksyczności i szkodliwości na organizm oraz na dostępność tych środków w Internecie i tzw. sklepach kolekcjonerskich. Zwrócił również uwagę na nowelizację ustawy przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 20 marca 2009r. (Dz. U. z 2009 Nr 63 poz.520). W swojej prezentacji pan Zakrzewski zapoznał słuchaczy z nowymi substancjami psychoaktywnymi, stosowanymi w "dopalaczach" i ich niepożądanymi działaniem na organizm człowieka. Przedstawił skalę tego zjawiska wśród uczniów.
W przerwie pomiędzy wykładami wystąpiły wychowanki MOW w Cerkwicy w ramach koła teatralnego z dwoma przedstawieniami ""Brzydkie kaczątko" i "Pchla Szachrajka". Występ dziewcząt zrobił duże wrażenie na gościach, za co został nagrodzony gromkimi brawami.
W drugim dniu konferencji pani Hanna Piekarska - przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jarocinie przedstawiła wykład na temat : Prawnych uwarunkowań leczenia uzależnień młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych. Zapoznała zebranych z aktami prawnymi dotyczącymi leczenia młodzieży, w tym kwestii stosowania przez sądy przymusu leczniczego, oraz sytuacji w których udziela się świadczeń zdrowotnych bez zgody opiekunów i sądu.
Kolejnym prelegentem była pani dr Jolanta Rajewska - gerontolog z UAM w Poznaniu, która poruszyła problem zaburzeń odżywiania wśród młodzieży. Zwróciła szczególną uwagę na psychogenne przyczyny zaburzeń, etiopatogenezę oraz leczenie. Pani doktor zwróciła także uwagę na różne postaci uzależnienia od jedzenia oraz możliwości stosowania psychoterapii. Ostatnim punktem dwudniowego spotkania w Rokosowie była prezentacja programu profilaktycznego TZA, stosowanego w pracy z młodzieżą w MOW w Cerkwicy przez Paulinę Dykcik i Anielę Świątek. Zaprezentowano wykład na temat treningu zastępowania agresji oraz zajęcia warsztatowe przeprowadzone wśród uczestników konferencji.

Opracowała - Aniela Świątek - pedagogPrognoza pogody IMiGW